Oznámení
  • Vyplňte nejdříve Vaši adresu
  • Vyplňte nejdříve Vaši adresu
Doručovací adresa:
Fakturační adresa je stejná jako dodací
Přidat / Upravit adresu
Jméno Kód zboží Cena Množství / Upravit DPH Sleva Celkem
 
Celková cena

Selected shipment

Zvolte si způsob dopravy

Prosím vyberte způsob dopravy

 

Je nám líto, ale žádný způsob dopravy neodpovídá typu vaší objednávky.

 
Celkem:
0,00 Kč
0,00 Kč
Poznámky a zvláštní požadavky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti EKRO CZ s.r.o., IČ 612 46 344, se sídlem Jihozápadní IV. 2363/5, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 28519

1. Základní ustanovení

1.1. VOP upravují právní vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající, kterým je společnost EKRO CZ s.r.o., IČ 612 46 344, se sídlem Jihozápadní IV. 2363/5, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 28519, provozovatel internetového obchodu VINICNI-ALTAN.CZ (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující, kterým je podnikatel nebo spotřebitel (dále jen „Kupující“). Další údaje a informace o Prodávajícím jsou uvedeny na internetové stránce www.vinicni-altan.cz.

1.2. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Podnikatelem se rozumí:
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

1.5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád (čl. 10 VOP), a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

1.6. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.7. E-shopem Vinicni-altan.cz se pro účely těchto VOP rozumí internetový obchod nacházející se na internetové stránce www.vinicni-altan.cz včetně všech počítačových aplikací v prostředí internetu přímo souvisejících s uskutečňováním objednávek zboží a služeb nabízených na Portálu a platbou za objednané zboží (dále též „Portál“).

2. Uzavření smlouvy

2.1. Je-li Kupujícím spotřebitel, za návrh k uzavření kupní smlouvy se považuje umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky Portálu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím, který je spotřebitel a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na spotřebitelem zadaný email, na vznik (uzavření) smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Výjimka z tohoto postupu je upravena v čl. 6 VOP.

2.2. Pokud je Kupující podnikatelem, za návrh k uzavření kupní smlouvy se považuje odeslaná objednávka zboží Kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu ze strany Prodávajícího Kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

2.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy Kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

2.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě sporu platí výklad smlouvy v českém jazyce.

2.5. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně a určitě popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na Portálu Prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

3. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou případu související s dodáním zboží či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOOÚ“). Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, e-mailing, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu EKRO CZ s.r.o., IČ 612 46 344, se sídlem Jihozápadní IV. 2363/5, 141 00 Praha 4 - Záběhlice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na Portálu.

4. Provozní doba

Objednávky přes e-shop Portálu jsou přijímány v režimu 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.

5. Ceny

5.1. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu Portálu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které je Kupující povinen pro uskutečnění koupě zboží zaplatit a v případě objednání dopravy zboží, rovněž i cenu za dopravu.

5.2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

6. Objednávání zboží

6.1. Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku jeho objednání. Kupující, který je spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s cenou bez DPH, výší DPH a celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující, který je spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

6.2. Objednávat zboží lze následujícími způsoby:
a) prostřednictvím e-shopu Portálu
b) elektronickou poštou na adrese info@vinicni-altan.cz
c) telefonicky

7. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je spotřebitel

7.1. Kupující, který je spotřebitel má právo ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, je povinen odstoupení od smlouvy doručit Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Doručovací a kontaktní adresa pro odstoupení od smlouvy:
EKRO CZ s.r.o., Jihozápadní IV. 2363/5, 141 00 Praha 4 – Záběhlice
Doručovací a kontaktní adresa pro vrácení zboží:
EKRO CZ s.r.o., Londýnská 71, 120 00 Praha 2

7.2. Zboží Kupující, který je spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, je Prodávající oprávněn vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

7.3. Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu, který je spotřebitel vráceny do 30 dnů od odstoupení.

7.4. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemá spotřebitel právo odstoupit od smluv:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího;
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

7.5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne Kupujícímu, který je spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny, která bude vrácena Kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je podnikatel

7.6. V případě, že Kupující je podnikatel, řídí se odstoupení od smlouvy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Stav vráceného zboží Kupujícím zpět Prodávajícímu je posouzen Prodávajícím. V případě, že se Prodávající s Kupujícím nedohodne na podmínkách přijatelných pro obě strany, bude zboží vráceno na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu případné další vzniklé náklady.

7.7. Při vystavení dobropisu je Prodávající oprávněn požadovat prokázání totožnosti Kupujícího za účelem ochrany vlastnických práv Kupujícího. Předložením dokladu totožnosti Kupujícím souhlasí Kupující se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu čl. 3 VOP (resp. osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. a) ZOOÚ).

8. Platební podmínky

8.1. Prodávající přijímá následující platební podmínky:
a) platba v hotovosti při nákupu zboží;
b) platba předem bankovním převodem;
c) na dobírku při doručení zboží;

8.2. Vlastnické právo ke zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí Prodávajícímu. Nebezpečí škody na věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího převzetím zboží Kupujícím.

9. Dodací podmínky

Osobní odběr:

9.1. Zboží je oprávněn převzít pouze Kupující. Kupující je povinen při převzetí zboží prokázat svou totožnost. Kompletnost předávaného zboží potvrzuje Kupující podpisem dodacího listu.

Zasílání přepravní službou - ČR:

9.2. Zboží lze Kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Toptrans, nebo Českou poštou s.p. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

9.3. Kupující, který je podnikatelem, je povinen (Kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

9.4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@vinicni-altan.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu.

10. Reklamační řád

10.1. V případě, že se Kupující domnívá, že poskytované zboží svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídá podmínkám uzavřené smlouvy, a proto vykazuje vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Prodávajícího, a to e-mailem zaslaným na adresu info@vinicni-altan.cz, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

10.2. Kupující je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Prodávajícímu předložit doklad o poskytnuté službě - stejnopis objednávky, fakturu apod.

10.3. Reklamaci Prodávající vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

10.4. V ostatních případech se uplatnění práv z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 4. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.